Algemene Verkoopsvoorwaarden yurts
1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verkopen van
goederen en diensten vanwege More for Yurts, waarbij More for Yurts goederen en/of diensten aan de koper levert, ook
indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. De prijsoffertes zijn slechts bindend voor een periode van 1maand.

3. Bestellingen worden pas aanvaard als zijnde bevestigd door ontvangst van een voorschot. Het voorschot zal 50% bedragen
van de factuur. In geval van annulering van de bestelling door de koper is de koper een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van € 500,-. Bestelde goederen dienen binnen de maand na mededeling dat de goederen klaar zijn door de klant
afgehaald te worden, zoniet kan dit leiden tot ontbinding van de aankoop zonder teruggave van betaalde voorschotten. Bij niet
ontbinding worden kosten aangerekend ten hoogte van € 5,- per yurt per week.

4. De klant gaat akkoord dat bestelde doek(en) voor ander merk yurts dan MFY bij aanvang van de bestelling voledig betaald
dient worden. Op deze doeken zit geen pas/ fabricage garantie doordat yurts met de hand worden gemaakt en maten zeer
verschillend zijn. De levertijd van de doeken is geschat, schade door afwijkende levertijd kunnen geen rechten worden
ontleend.

5. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, geschiedt op risico van de koper.

6. De BTW (21%) valt ten laste van de koper en is inbegrepen in onze online prijzen, klanten met een BTW nummer in het
buitenland (bvb Belgie) kunnen zonder BTW kopen.

7. De prijzen vermeld op onze website (moreforyurts.nl) en andere documenten zijn inclusief BTW (21%). More for yurts is
gerechtigd elke wijziging in BTW door te rekenen aan de klant.

8. Alle goederen zijn betaald bij bestelling of ten laatste bij levering. De verkoop en verkoopprijs zijn pas bindend nadat de
betaling gebeurd is. Prijzen en leveringsvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Wij aanvaarden ideal en
overschrijvingen.

9. Alle aangekochte goederen worden afgehaald aan ons magazijn, tenzij anders overeengekomen, op de overeengekomen
datum. Indien geleverd wordt door More for yurts vallen de leveringskosten ten laste van de koper en worden op voorhand
door de verkoper vermeld. Eventuele meerkosten voor niet door de koper vermelde factoren op het leveringsadres die de
levering bemoeilijken vallen ten laste van de koper en kunnen later aangerekend worden.

10. De levering gebeurt op datum zoals overeengekomen met de koper. Indien door onvoorziene omstandigheden de levering niet
op de overeengekomen datum kan gebeuren zal More for yurts de levering zo snel mogelijk laten gebeuren in overeenkomst
met de klant zonder dat More for yurts hiervoor schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Vertraging in de levering geeft geen
recht op ontbinding van de overeenkomst of aansprakelijkheid voor kosten of verloren inkomsten van de klant.

11. De aanvaarde en betaalde goederen bij levering worden geacht door de klant nageken te zijn en in goede staat bevonden te
zijn. Gelieve ons eerst te contacteren op ons email adres info@moreforyurts.nl indien er later toch problemen zouden zijn,
zodoende we die kunnen proberen op te lossen. Daar het hier om een handgemaakt product gaat kunnen er lichte variaties
bestaan in kleuren, motieven en/of afmetingen, dit kan nooit reden zijn om de goederen niet te aanvaarden.

12. Indien er voor of tijdens dag bij het opzetten/helpen opzetten van de yurt, door omstandigheden bv slecht weer of ondergrond
niet gereed de werkzaamheden na een andere dag verplaatsen worden er € 0,25 reiskosten in rekening gebracht voor een
retour reis.

13. Voor extra werkzaamheden die niet op de factuur zijn vermeld wordt er € 25,- per uur berekend.

14. De houten delen van de yurt kunnen door weer omstandigheden en natuurlijke processen gaan werken en schimmelen, wij
proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door deze onderdelen te conserveren maar is op den duur niet tegen te gaan en
vallen om deze reden buiten de garantie.

15. We reserveren het recht om een verkoop ten alle tijde willekeurig te annuleren (bvb onleverbaar door foutief adres, etc) en het
betaalde bedrag terug te storten. De eventuele leveringskosten worden niet teruggestort.

16. Indien naar het redelijk oordeel van More for Yurts als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht
liggende omstandigheid, de uitvoering van het contract binnen een redelijke termijn door More for Yurts zonder tekortkoming
niet mogelijk is of zal zijn, heeft More for Yurts het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de
uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder
overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, storingen in (data)netwerken, machine breuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of
gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door More for Yurts naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
Indien More for Yurts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is More for Yurts gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Eventuele reeds betaalde gelden worden dan door More for Yurts verrekend en teruggestort naar pro rata van de geleverde of
leverbare goederen/diensten.

17. De afbeeldingen op onze website en andere documentatie zijn enkel ter illustratie en zijn niet contractueel bindend en kunnen
dus verschillen van het geleverde product. De omschrijving van de factuur is bindend.

18. More for Yurt is gerechtigd deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen, deze wijzigingen zullen ook gelden voor reeds
afgesloten overeenkomsten. Deze wijzigingen zullen tijdig bekend gemaakt worden.
Bij het betalen van deze factuur gaat u akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden yurts. En verklaard hiermee de algemene
voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen

contact

Tel:  +31645484803

Email : moreforyurts@ziggo.nl

Geopend: 

Dinsdag t/m Vrjdag    9.00uur tot 18.00uur 

Zaterdag van 9.00uur tot  17.00uur

Tijdens sluitingstijd wordt niet gereageerd op de Telefoon/Whatsapp/E-mail

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2024 More for Yurts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel